Online lapozható dokumentum:

TANFOLYAMRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI ÉS FOLYAMATA

 

Jelen tájékoztató a www.remaalapitvany.hu oldalon a „Webshop” menüpont alatt található tanfolyamokra történő online jelentkezés szabályainak rögzítése céljából jött létre.

 

I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Reménység Magjai Alapítvány – Gyermek és Ifjúsági Szolgálat A szolgáltató székhelye: 2483 Gárdony, Paál L. u. 10.

A szolgáltató levelezési címe: 2483 Gárdony, Paál L. u. 10.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: webshop@remaalapitvany.hu

Nyilvántartási száma: 01-01-0007574

Adószáma: 18096507-1-07

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Telefonszámai: 0620-7705347, 0620-7758284

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-137976/2018 Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/004252

A tárhely-szolgáltató adatai: Otártics András ev. 22883087 Kisadózó, 2030 Érd Faragó utca 7, Adószám: 60794471-1-34

 

1.  A jelentkezés feltételei

A képzésre, tanfolyamra a jelentkezés kizárólag a honlapon található megfelelő űrlap kitöltésével lehetséges. Felhasználó a Szolgáltatásra vonatkozó Megrendelését a Megrendelés elküldése gombra kattintva adja le.

Felek között a képzéseken való részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. Az online jelentkezés útján létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az egyes képzésekre, tanfolyamokra történő jelentkezés írásba foglalása abban az esetben történik meg, ha azt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírják.

A szerződés létrejöttét online képzés esetén a jelentkezési űrlap, és annak Szolgáltató által e- mail-ben történő visszaigazolása, valamint a kiállított számla igazolják, amelyekre vonatkozóan a Szolgáltatónak őrzési kötelezettsége van. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. Offline szerződés esetén a szerződés létrejöttét az jelentkezést visszaigazoló e-mail és/vagy a kiállított számla igazolja.

Felhasználó a jelentkezések során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

Adatbeviteli hibák javítására online Megrendelés esetén a Megrendelés elküldésére szolgáló gombra történő kattintás előtt bármikor lehetőség van. Amennyiben Megrendelő a Megrendelés elküldését követően szeretne a megadott adatain változtatni, azt haladéktalanul jeleznie szükséges Szolgáltató felé a megadott elérhetőségek bármelyikén, vagy a Megrendelést visszaigazoló emailre küldött válasz-emailben.

Offline megrendelés esetén a megadott adatok javítását Megrendelő a Szolgáltató által megadott elérhetőségeken kérheti.

Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.

 

2.  Felek jogai és kötelezettségei a képzéseken való részvételt illetően

Megrendelőnek jogában áll a képzésen részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A képzés anyagait Megrendelő nem veheti vagy adhatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe. Megrendelő nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

Az offline képzéseken a Szolgáltató engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. Ezen pont megszegése Megrendelő részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben Szolgáltató a képzés részvételi díját nem téríti vissza.

Az online képzésen a Szolgáltató által készített videó-, illetve hangfelvételt Megrendelő a képzés részeként saját használatra megkapja.

A befizetett részvételi díjat lemondás esetén Szolgáltató abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a képzés napja előtt minimum 10 munkanappal Megrendelő e-mailen jelzi. A képzés napja előtti 10 munkanapban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza.

Lehetőség van a képzésen résztvevő személyét a képzést megelőző napig módosítani, akár a befizetés megérkezése után is.

Szolgáltatónak jogában áll a képzést törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a képzés ismertetőjében meghatározott minimális létszámot, vagy ha Szolgáltató a képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség miatt), vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben Megrendelőket a lehető leghamarabb értesíti a képzés elmaradásáról, és a képzést Megrendelők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül. Megrendelő jogosult részvételi díját másik időpontban tartandó képzésen történő részvételre felhasználni.

Szolgáltató jogosult a képzésen résztvevő Megrendelőt a részvételből kizárni, amennyiben magatartása a képzést, Szolgáltatót vagy a képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a képzést. Kizárás esetén a képzés díja nem jár vissza.

 

Szolgáltatások online megrendelése Az online megrendelés menete

A honlapon megjelenített szolgáltatások online rendelhetők meg.

A Megrendelő a Honlapon található képzések, tanfolyamok kiválasztása esetén az egyes képzéseknél, tanfolyamoknál rövid leírást talál a képzés, tanfolyam formájáról (jelenléti, on- line, levelező, stb.), a képzés indulásához szükséges minimális résztvevői számról, illetve a képzés, tanfolyam áráról. A Megrendelő a Honlapon található online jelentkezési felület kitöltésével és az online jelentkezés megküldésével a Honlapon az általa választott képzésen, tanfolyamon való részvétel vonatkozásában szerződési nyilatkozatot tesz. Az online jelentkezés feltétele a Megrendelő elektronikus formanyomtatványon szereplő adatainak megadása, továbbá a jelen Jelentkezési feltételek elfogadása. A jelentkezés a Honlapon történő regisztrációhoz kötött. A Megrendelővel történő kapcsolatfelvétel és kommunikáció a formanyomtatványon megadott eltérhetőségeken (elsősorban e-mail-ben és telefonon) keresztül történik. A Megrendelő tartozik felelősséggel az általa megadott adatok helyességéért és helytállóságáért.

 

A hiánytalanul kitöltött jelentkezés megküldése esetén a Megrendelő a tanfolyam díját a honlapról indítva a SimplePay online internetes felületen, vagy banki átutalással tudja megfizetni.

 

A Szolgáltató a Megrendelés megküldését követően haladéktalanul e-mail-ben visszaigazolást küld a jelentkezésről. A visszaigazolás tartalmazza a Megrendelő adatait, az érintett képzésre, tanfolyamra vonatkozó lényeges információkat.

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az egyes képzések indulása, a képzés leírásánál feltüntetett minimális résztvevői szám esetén biztosított.

A Szolgáltató a részvételi díj megfizetését, azaz a teljes összeg bankszámláján történő jóváírását követően 8 napos határidőn belül számlát állít ki és küld meg a Megrendelő részére papír alapon vagy e-számlaként. A Szolgáltató a papír alapú számlát postai úton küldi meg a Megrendelő részére az általa megadott címre. A Megrendelőnek a papír alapú számla iránti igényét a jelentkezés során külön jeleznie kell a számlázási cím egy idejű megadásával.

 

Elállás, felmondás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésétől (tanfolyami jelentkezés megtételétől) számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, lemondhatja a megrendelt tanfolyamot. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Megrendelő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő a tanfolyami jelentkezést lezárja.

Szolgáltató az elállást követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Megrendelő részére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben a Megrendelő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató.

Amennyiben a tanfolyami jelentkezés a tanfolyam időpontját megelőző 14 napon belül történik, úgy a fogyasztó tudomásul veszi, hogy a tanfolyamon részvételét követően elveszti elállási jogát, tekintettel arra, hogy társaságunk ezzel szolgáltatását egészében teljesítette. Megrendelő előre ismerve a tanfolyam időpontját, 14 napon belüli időpontban megtartásra kerülő tanfolyamra történő jelentkezésével kifejezetten hozzájárul a teljesítés adott határnapon történő megkezdéséhez és elállási jogának elvesztését tudomásul veszi.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Panaszkezelés

Amennyiben Megrendelőnek a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban valamilyen panasza vagy észrevétele van, úgy panaszát a megadott elérhetőségeken, szóban vagy írásban terjesztheti elő.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy Megrendelő a panasz jellegétől függően mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Bírósági eljárás kezdeményezése

Megrendelő jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Panasztétel a járási hivatalnál

A Megrendelő panaszával személyesen, postai úton vagy e-mailben a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Megrendelő panaszaival békéltető testülethez (a továbbiakban: Békéltető Testület) is fordulhat. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Megrendelő vagy Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Megrendelő megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Adatvédelem

Szolgáltató a Megrendelő személyes adatainak kezelése során az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően jár el. Megrendelő részéről leadott akár on-, akár offline Megrendelés esetén a jelen ÁSZF elfogadásával együtt Szolgáltató jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadását is vélelmezi.

Budapest, 2021. szeptember 01.

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0