ADATKEZELÉSI ÉSADATVÉDELMISZABÁLYZAT

 

A Reménység Magjai Alapítvány – Gyermek és Ifjúsági Szolgálat (a továbbiakban: Alapítvány), mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

Az Alapítvány fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

 

Az Alapítvány a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Alapítvány az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 

Adatkezelő neve: Reménység Magjai Alapítvány – Gyermek és Ifjúsági Szolgálat Adatkezelő székhelye: 2483 Gárdony, Paál L. u. 10.

Adatkezelő levelezési címe: 2483 Gárdony, Paál L. u. 10. Adatkezelő elérhetősége, az rema@remaalapitvany.hu Nyilvántartási száma: 01-01-0007574

Adószáma: 18096507-1-13

Az adatkezelő telefonszáma: 0620-7705347

Adatvédelmi nyilvántartási száma „hírlevél kiküldés” adatkezelésre vonatkozóan: NAIH137976/2018 Adatvédelmi nyilvántartási száma „nyereményjáték szervezése” adatkezelésre vonatkozóan:

NAIH 13855312018

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pont.

 

ALAPFOGALMAK

 • GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok

– teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

 

 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • harmadik ország: minden olyan ország, amely nem EGT-állam.

 

ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

Adatmegosztás

Személyes adatait az adatvédelem céljának történő megfelelés érdekében megoszthatjuk az Európai Unión belül olyan harmadik személyekkel. akik megbízás alapján jogosultak a webhelyünkön rögzített adatok feldolgozására, a webhelyünknek, annak szolgáltatásainak vagy tartalmainak a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban történő üzemeltetésére, karbantartására vagy kezelésére. Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek.

Amennyiben megbízottként külső cég vagy személy jogosult az általunk rendelkezésre bocsátott személyes adatok feldolgozására, akkor a megbízottak kizárólag a kapott megbízás keretében és a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételei szerint használják a személyes adatokat.

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országoknak csak abban az esetben adjuk át a személyes adatait, ha az átadás olyan helyen történik, ahol az Európai Bizottság megítélése szerint biztosított a személyes adatainak megfelelő védelme; vagy ha például az Európai Bizottság vagy egy adatvédelmi hatóság meghatározásain alapuló megfelelő adatvédelmi intézkedéseket magukban foglaló szerződéses megállapodást kötöttünk az adatfogadóval az adatok átadására vonatkozóan, illetve ha Ön hozzájárult az átadáshoz, vagy más jogalap következtében jogosultak vagyunk az átadásra.

 

Egyéb adatkezelések

Személyes adatait kizárólag az alábbi külső felekkel oszthatjuk meg:

 

Tárhely szolgáltató Webfejlesztési szolgáltatás Könyvelési szolgáltatás

Marketing szolgáltatás

Kormányzati hatóságok, szabályozó hatóságok; amennyiben erre bűncselekmények megelőzése és felderítése, illetve hálózati és adatbiztonság fenntartása érdekében szükség van;

Szolgáltatást nyújtókkal, pl. postai vagy futárszolgáltatás, hírlevélküldést, promóciók lebonyolítását segítők, marketing szolgáltató cégek;

Jogi és egyéb szakmai tanácsadók, bíróságok és bűnüldöző szervek, Közösségi média: Facebook, Google, YouTube, Instagram

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Az Alapítvány a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Személyes adatok tárolása, adatkezelés biztonsága

Az Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

 

Az Alapítvány olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Alapítvány az adatkezelés során megőrzi

 

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Alapítvány informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e- mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

Az Alapítvány biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Ha az adatvédelmi incidens az Alapítvány besorolása szerint valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi incidensről és közöljük a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat.

 

Személyes adatgyűjtés

Az Alapítvány tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, az érintett felek általános üzleti és fogyasztói kapcsolathoz, üzletszerzéshez köthető jogos érdekein illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.

 

Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas információ, pl. név, elérhetőség, életkor stb. és a webhelyünk használatára vonatkozó információk, melyek alapján közvetve vagy közvetlenül az azonosítás megtörténhet.

Személyes adatok gyűjtésére a webhely használatakor, hírlevélre történő feliratkozáskor, webshopban történő vásárláskor, stb. kerülhet sor.

 

Különösen a következő típusú adatokat gyűjthetjük:

 • Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám,
 • Számlázási adatok (név, cím)
 • Szállítási adatok (név, cím)
 • Kiválasztott termékek
 • Webhelyünk használatával kapcsolatos információk;
 • Az Alapítvánnyal kapcsolatos kommunikáció (levél, e-mail, telefon, Facebook, )

 

Az Alapítvány tevékenysége során az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése – a megjelölt kivételekkel – önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Személyes adatok felhasználása

Személyes adataikat elsősorban közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében, jogos érdek vagy hozzájárulás jogalap szerint gyűjtjük, melyről a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl további értesítést nem küldünk. Ön bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Ön személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Amennyiben személyes adataikat nem általános üzleti és fogyasztói kapcsolat célból gyűjtjük, az eltérő jogalapról tájékoztatást küldünk vagy a vonatkozó szabályok szerint az Ön előzetes, írásbeli hozzájárulását kérjük.

Adatait a következő célokra használhatjuk fel:

 • Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés, hírlevél küldése, promóciók szervezése, megrendelések teljesítése,
 • webshopban történő vásárlás során, különösen az ügyfelek nyilvántartása, ügyfelekkel való kapcsolattartás, a webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
 • Statisztikai és marketingelemzés céljára, ügyfél-elégedettségi felmérések, karbantartás és fejlesztés céljára, illetve vitás ügyek vagy jogi követelések felmerülése esetén használjuk fel. Az adatok segítségével profilalkotást végezhetünk, statisztikai és marketingelemzési célokból, amely az Ön előzetes beleegyezésével történik, az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően.
 • Biztonsági- és adminisztratív intézkedések, bűncselekmények megelőzése/felderítése során átadhatjuk adatait kormányzati hatóságoknak vagy bűnüldöző szerveknek.
 • Ügyfélszolgálati kommunikáció során, a szolgáltatásaink színvonalának javítása és tapasztalatszerzés céljából.
 • Marketing célra, amennyiben Ön ehhez előzetesen a ehhez hozzájárulását adta. Ebben az esetben lehetőséget biztosítunk feliratkozni vagy leiratkozni az ilyen jellegű e-mailek fogadásáról.

Kizárólag 16 évnél idősebbek adhatják saját hozzájárulásukat, 16 év alatti személyek esetén, a törvényes képviselő beleegyezésére van szükség.

 

Adatait a hozzájárulás visszavonásáig vagy törvényes határidő lejártáig őrizzük.

 

A webshop üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés:

A webshopot csak 16. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe.

Adatfeldolgozók: A Szabályzatban felsorolt állandó adatfeldolgozó partnerek.

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. (1) bekezdés b) pontja: az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges az adatkezelés, GDPR 6. (1) bekezdés c) pontja: a adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges az adatkezelés (pl. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése).

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó, a regisztráció során adott hozzájárulás, valamint a vásárlásokkal, számlázással és a fent megjelölt többi céllal kapcsolatban megadott, keletkezett adatokat, levelezéseket, továbbá a számlázási nevet, címet, a vásárlás/regisztráció és az egyéb tranzakciókhoz kapcsolódó időpontokat.

 

Az adatkezelés célja: a webshop üzemeltetése, így különösen a regisztrációk, vásárlások, termékek kiszállítása, átvétele, elállások, panaszok, reklamációk, termékszavatossági, kellékszavatossági, jótállási igények, számlázás, fizetések, pénz-visszatérítések intézése, kezelése.

 

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, mennyiben az érintett hozzájárulása az adatkezelés jogalapja, de vásárlás hiányában legkésőbb a regisztrációtól számított 5 évig. Létrejött szerződés esetén a szerződéses kötelezettsége maradéktalan teljesítéséig és azt követően a szerződésből eredő esetleges követelések érvényesíthetősége érdekében 5 évig (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §). Fogyasztói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében három évig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud a webshopban vásárolni

A regisztráció során adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni az adatkezelőtől:

 

A direkt marketing célú adatkezelés:

Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

 

Adatfeldolgozók: A Szabályzatban felsorolt állandó adatfeldolgozó partnerek (a könyvelési szolgáltató kivételével), valamint a direkt marketinges üzenetek (hírlevelek) küldése a Mailchimp – https://mailchimp.com – professzinális hírlevélküldő rendszerén keresztül történik:

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése

Az adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelők saját és partnerei ajánlatainak továbbítása.

 

 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos

 

analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka, vásárlási szokások, demográfiai adatok, tranzakciós adatok).

 

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelők és partnerei ajánlatairól.

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni az adatkezelőtől.

 

COOKIE,   NYOMKÖVETÉS,   WEBANALITIKA                   SOCIAL                   MEDIA                   INTEGRÁCIÓ         ÉS GOOGLEAD WORDS COOKIE

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: statisztikai célú és célzott marketing célú adatkezelés és a megfelelő felhasználói élmény és a weboldal megfelelő működésének biztosítása (az érintettek jogos érdeke), és/vagy az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: IP cím.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Eszközük/ Beállítások / Adatvédelem/ Előzmények/ Egyéni beállítások menüpontban tehetők meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

Google Analytics

Az Alapítvány webhelyei használhatják a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) („Google“) webes elemzési szolgáltatása. A Google Analytics cookie-kat használ.

A Google Analytics általi cookie-használat keretében rögzítik az IP-címét. A webhely látogatóinak IP- címét azonban a tárolás vagy elemzés előtt lerövidítik, ezáltal anonimizálják, amennyiben ez technikailag lehetséges. Az anonimizálás után a személyes adat már elveszíti személyes adat jellegét. Az anonimizálás az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén belül zajlik. Csak kivételes esetben kerül át a teljes IP-cím rövidítés céljából a Google egyesült államokbeli szerverére.

 

A Google Analytics cookie-jai által rögzített adatokat arra használjuk, hogy elemezzük a webhelyeink látogatóinak felhasználói viselkedését.

A Google nem egyesíti más adatokkal a Google Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódóan a böngészője által átadott IP-címet.

A böngészőprogramjának megfelelő beállításaiban megtilthatja a Google Analytics-cookie-k tárolását (további információt a cookie-ismertetőnkben talál.) Ne feledje, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely egyes funkcióit.

Ezenkívül azt is megtilthatja, hogy a Google Analytics feldolgozza az adatait, amennyiben letölti és telepíti                                 a                       következő                                 hivatkozással     elérhető böngészőmodult: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Remarketing

A webhelyünkön alkalmazzuk a remarketinget, a Google Remarketing szolgáltatását is.

Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

Ön letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja.

Facebook Remarketing

A webhelyeinken alkalmazzuk a Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), illetve ha az EU-ban él, akkor a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) (a „Facebook“) által üzemeltett Facebook közösségi hálózat úgynevezett „Facebook- pixelét“. A Facebook-pixel révén a Facebook célcsoportként kezelheti a webhelyünk látogatóit a hirdetések (az úgynevezett Facebook-hirdetések) megjelenítéséhez. Ennek megfelelően azért alkalmazzuk a Facebook-pixelt, hogy az általunk beágyazott Facebook-hirdetések csak azoknál a Facebook-felhasználóknál jelenjenek meg, akik érdeklődést mutattak az ajánlataink iránt is. Vagyis a Facebook-pixellel biztosítani szeretnénk, hogy a Facebook-hirdetések illeszkedjenek a felhasználók potenciális érdeklődéséhez, és ne zavaró tényezők legyenek. A Facebook-pixel segítségével emellett statisztikai és piackutatási célból elemezhetjük a Facebookon megjelenő hirdetéseink eredményességét, mivel megtudhatjuk, hogy a felhasználók a Facebook-hirdetésre kattintással jutottak-e el a webhelyünkre.

A Facebook a webhelyünk megnyitásakor közvetlenül beágyazza a Facebook-pixelt, amely egy úgynevezett cookie-t, vagyis egy kis méretű fájlt helyezhet el az eszközén. Ha később bejelentkezik a Facebookra, vagy bejelentkezett állapotban ellátogat a Facebook oldalaira, akkor a profiljában regisztrálja a webhelyünkön tett látogatását. Az Önről megszerzett adatok számunkra anonimak, vagyis ennek alapján nem tudjuk kideríteni a személyazonosságát. Az adatokat ugyanakkor a Facebook tárolja és dolgozza fel, így összekapcsolhatók az adott felhasználói profillal. A Facebook a saját adatkezelési szabályzata szerint kezeli az adatokat. Így tehát a remarketing-pixel működésével és általában a Facebook-hirdetések megjelenítésével kapcsolatos további információt a Facebook adatkezelési szabályzatában talál a következő címen: https://www.facebook.com/policy.php.

Megtilthatja a Facebook-pixel általi adatrögzítést és az adatainak Facebook-hirdetések megjelenítése céljából történő használatát. Ehhez nyissa meg a Facebook által készített oldalt, és kövesse a személyes hirdetések beállításaival kapcsolatos utasításokat: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, az egyesült államokbeli oldal címe: http://www.aboutads.info/choices/, az EU-beli oldalé pedig http://www.youronlinechoices.com/. A beállítások platformfüggetlenek, vagyis az asztali számítógépekre és a mobileszközökre egyaránt vonatkoznak.

Facebook gomb

A webhelyeink használhatják a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) („Facebook“) által üzemeltetett facebook.com közösségi hálózat közösségi pluginjeit. A pluginek a Facebook emblémáiról ismerhetők fel (kék alapon fehér „f“ betű, „Like“,

„Tetszik“ vagy felfelé mutató hüvelykujj), illetve a „Facebook Social Plugin“ kifejezés jelöli őket. A Facebook közösségi pluginjeinek listája és kinézete a következő oldalon található: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Ha a jelen webhely olyan funkcióját használja, amely tartalmazza a fenti pluginek valamelyikét, akkor az eszköze közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. A plugin tartalmát közvetlenül a Facebook küldi el az eszközére, és onnan építi be az online szolgáltatásunkba. A feldolgozott adatokból használati profilok generálhatók. Nem tudjuk befolyásolni, hogy a Facebook mely adatokat szerzi meg a plugin segítségével, ezért az ismereteink alapján tájékoztatjuk a felhasználókat.

A plugin beépítésével a Facebook értesül róla, hogy Ön megnyitotta a vonatkozó webhelyet. Ha be van jelentkezve a Facebookon, akkor a Facebook hozzá tudja rendelni a látogatást Facebook-fiókjához. Ha interakcióba lép a pluginnel, vagyis például a Tetszik gombra kattint vagy hozzászól, akkor a megfelelő adatok az eszközéről közvetlenül a Facebooknak lesznek továbbítva, és ott tárolódnak. Ha nincs Facebook-fiókja, akkor is előfordulhat, hogy a Facebook megtudja és tárolja az IP-címét.

Az adatok Facebook általi megszerzésének, további feldolgozásának és felhasználásának céljáról és terjedelméről, valamint a magánszférájának védelmével kapcsolatos jogokról és beállítási lehetőségekről                 a                                Facebook                       adatkezelési                                szabályzatából                tájékozódhat: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ha tagja a Facebooknak, és nem szeretné, hogy a Facebook adatokat gyűjtsön Önről ezen a webhelyen, és összekapcsolja a Facebooknál tárolt profiladataival, akkor az online szolgáltatásunk használata előtt ki kell jelentkeznie a Facebookról, és törölnie kell a cookie-kat. További beállítások és az adatok hirdetési célú használatának letiltása a Facebook-profil beállításaiban adható meg: https://www.facebook.com/settings?tab=ads,                                                                 az           egyesült           államokbeli oldal címe: http://www.aboutads.info/choices/, az EU-beli oldal címe: http://www.youronlinechoices.com/. A beállítások platformfüggetlenek, vagyis az asztali számítógépekre és a mobileszközökre egyaránt vonatkoznak.

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/ Beágyazott YouTube-videók

YouTube-videókat ágyazunk be. A beágyazott videók a webhely megnyitásakor cookie-kat helyeznek el a felhasználó számítógépén. Ha deaktiválta a cookie-k tárolását a Google hirdetési programjában, akkor YouTube-klipek megnyitásakor sem számíthat ilyen cookie-kra. A YouTube ugyanakkor más cookie-kban a felhasználótól független használati adatokat is tárol. Ha meg szeretné tiltani ezt, akkor a böngészőjében kell megadnia a megfelelő beállításokat.

Használjuk a YouTube LLC (901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA), a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) leányvállalata által üzemeltett youtube.com YouTube-gomb pluginjét. A plugin a YouTube-emblémáról ismerhető fel. Amikor a webhelyünk olyan oldalát látogatja meg, amely rendelkezik YouTube-pluginnel, akkor kapcsolat létesül a YouTube szervereivel. Ezzel a YouTube-szerver értesül róla, hogy melyik weboldalt látogatták meg. Ha rendelkezik YouTube-fiókkal, és be van jelentkezve, akkor a YouTube közvetlenül hozzá tudja rendelni a böngészési viselkedését a személyes profiljához. Ha kijelentkezik a YouTube-fiókjából, akkor megakadályozhatja ezt a hozzárendelést. A YouTube által gyűjtött adatok megszerzéséről és felhasználásáról                      a                                   következő                        címen                                   talál      további                                   információt: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

Instagram gomb

A webhelyeinken be vannak ágyazva az Instagram szolgáltatás funkciói. Ezeket az integrált funkciókat az Instagram Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) biztosítja. Ha be van jelentkezve az Instagram-fiókjába, akkor az Instagram gombra kattintva összekapcsolhatja a webhelyünk tartalmait az Instagram-profiljával. Ezáltal az Instagram hozzárendelheti a webhelyünkön tett látogatást a felhasználói fiókjához. Tájékoztatjuk, hogy a webhely szolgáltatójaként nincs ismeretünk a továbbított adatok tartalmáról és azok Instagram általi felhasználásáról.

Az Instagram által gyűjtött információkról és azok felhasználásáról az adatvédelmi szabályzatból tájékozódhat a következő címen: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

9.  SOCIAL MEDIA OLDALAK HASZNÁLATA

Facebook oldalaink használata:

Az Alapítvány a következő Facebook oldalakat működteti:

https://www.                              Az Alapítvány az Ön Facebookon megadott adatait nyilvános nézetben látja, így attól függ az általunk kezel adatok köre, hogy a Facebook beállítások menüpontban,

 

mi az az információ amit Ön nyilvánosnak megad. A Facebook beállítások menüpontban tudja korlátozni, hogy pl. fényképei, barátainak listája ne legyen hozzáférhető a nyilvánosnak megadott profilban.

Facebook oldalunkon az alábbi tevékenységek kifejtése során találkozunk az Ön adataival:

 • követi az oldalunkat
 • like-olja az oldalunkat
 • kommenteli fényképeinket vagy postjainkat
 • review-t ír az oldalunkról
 • feltölt fényképet vagy egyebet az oldalunkra
 • privát üzenetet ír nekünk
 • látogatói postot helyez el az oldalunkon

Az Alapítvány minden esetben kizárólag a válaszadás céljából kezeli az Ön adatait Facebook felületen, az Ön adatai legyűjtésre nem kerülnek.

Instagram oldalaink használata

Az Alapítvány t a következő Instagram oldalakat működteti:

https://www.                                           Az Alapítvány az Ön Instagramon megadott adatait nyilvános nézetben látja (felhasználó név és fotó), így attól függ az általunk kezel adatok köre, hogy a beállítások menüpontban, mi az az információ amit Ön nyilvánosnak megad. A beállítások menüpontban tudja korlátozni, hogy pl. fényképei, ne legyenek hozzáférhetők a nyilvánosnak megadott profilban.

Amennyiben az Instagram felületén nincs lehetősége az adatkezelés és adatvédelemmel kapcsolatos információkról tájékozódni, e tájékoztató az adatkezelésről az Instagram a felületen általunk kezelt adatokra is érvényes.

Instagram oldalunkon az alábbi tevékenységek kifejtése során találkozunk az Ön adataival:

 • követi az oldalunkat
 • likeolja fényképeinket
 • kommenteli fényképeinket vagy postjainkat
 • privát üzenetet ír nekünk

Az Alapítvány minden esetben kizárólag a válaszadás céljából kezeli az Ön adatait az Instagram felületen, az Ön adatai legyűjtésre nem kerülnek.

Youtube oldalaink használata

Az Alapítvány a következő youtube oldalakat működteti:                                                                                             

Az Alapítvány az Ön Youtubeon megadott adatait nyilvános nézetben látja (feliratkozók neve, csatorna feliratkozók neve és fotó), így attól függ az általunk kezel adatok köre, hogy a beállítások menüpontban, mi az az információ amit Ön nyilvánosnak megad. A beállítások menüpontban tudja korlátozni, hogy pl. fényképei, korábbi videói, playlistjei ne legyenek hozzáférhetők a nyilvánosnak megadott profilban. Amennyiben a Youtube felületén nincs lehetősége az adatkezelés és adatvédelemmel kapcsolatos információkról tájékozódni, e tájékoztató az adatkezelésről a Youtube a felületen általunk kezelt adatokra is érvényes.

Youtube oldalunkon az alábbi tevékenységek kifejtése során találkozunk az Ön adataival:

 • feliratkozik a youtube csatornára
 • letölti videóinkat, zenéinket, playlistjeinket
 • kommentel
 • privát üzenetet ír nekünk

Az Alapítvány minden esetben kizárólag a válaszadás céljából kezeli az Ön adatait a Youtube felületen, az Ön adatai legyűjtésre nem kerülnek.

Google helyek, oldalak használata

Az Alapítvány a következő Google helyeken található meg:

 

Az Alapítvány az Ön Google felhasználói oldalakon megadott adatait nyilvános nézetben látja (felhasználó neve, fénykép), így attól függ az általunk kezel adatok köre, hogy a beállítások menüpontban, mi az az információ amit Ön nyilvánosnak megad. A beállítások menüpontban tudja korlátozni, hogy pl. korábbi helyei stb. ne legyenek hozzáférhetők a nyilvánosnak megadott profilban.

 

Amennyiben a Google cégem felületén nincs lehetősége az adatkezelés és adatvédelemmel kapcsolatos információkról tájékozódni, e tájékoztató az adatkezelésről a Google cégem felületen az általunk kezelt adatokra is érvényes.

 

Google helyeken, oldalakon az alábbi tevékenységek kifejtése során találkozunk az Ön adataival:

 • kommentet ír
 • beköveti a helyet és oldalt
 • értékelést ír.

Az Alapítvány minden esetben kizárólag a válaszadás céljából kezeli az Ön adatait a Google felületeken, az Ön adatai legyűjtésre nem kerülnek.

 

JOGORVOSLAT

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

 

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Alapítvány, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Alapítvány költségtérítést állapít meg.

 

Az adataihoz való hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ön jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérje az Alapítványtól, akár elektronikus formában is. Ebben az esetben a kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Helyesbítés joga

Ön kérheti az Alapítvány által kezelt, pontatlan személyes adatainak helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az Alapítvány – kérelemre – késedelem nélkül törli a személyes adatait, az alábbi indokok alapján:

 • személyes adatokra már nincs szükség
 • az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra került, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az adatkezelés elleni tiltakozás esetén, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó előírás teljesítéséhez törölni kell;

 

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Alapítvány – kérelemre – korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • a kérelmező vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, azonban a kérelmező nem az adatok törlését kéri, hanem azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a kérelmező tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a kérelmező hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • Az Alapítvány a kérelmezőt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzleti és fogyasztói kapcsolathoz kapcsolódik.

A személyes adatok általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya ellen tiltakozni, amely Önre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 

 • az Ön kifejezett hozzájárulásán

 

Visszavonás joga

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt. Amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, úgy a tájékoztatás megadása elektronikus úton történik.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Alapítvány a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Panasz az adatvédelemmel kapcsolatban

Amennyiben az Alapítvány adatkezelésével kapcsolatban probléma merül fel, úgy a Szabályzatban megadott elérhetőségeken fordulhat az Alapítványhoz.

 

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: + 36 1 3911400

Fax: + 36 1 3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

 

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ();
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR);
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.);
 • A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (Fgytv);
 • A számvitelről szóló évi C. törvény (Számv. tv.);
 • A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény ()

 

 

 

Budapest, 2021. szeptember 1.

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0