Kiknek ajánlott a Gyülekezeti tanítói tanfolyam?

A két féléves (16 jelenléti és online alkalomból álló) tanfolyam a REMA Gyermektanítói és a Tinitanítói tematikáját is tartalmazza. A tanfolyam elvégzését elsősorban olyan gyülekezeti vagy iskolai tanítóknak, hitoktatóknak ajánljuk, akik ovis, kisiskolás és tini korosztállyal foglalkoznak, de szülők is profitálhatnak belőle. Kezdő tanítókat és már többéves gyakorlattal rendelkezőket is várunk, hiszen utóbbiak számára is nagyon hasznos, ha megismerik a tapasztalati tanítás szemléletmódját és módszertanát, s ez által új inspirációt és belső motivációt nyernek szolgálatukhoz.

Miről szól?

A Gyülekezeti tanítói tanfolyam résztvevői megismerhetik, hogyan látja Isten a gyerekeket és a tiniket, hogyan viszonyul hozzájuk, s ebből mi következik a szolgálatukra nézve. Gyakorlatok révén elsajátíthatják a tapasztalati alapú és életváltozást célzó óratervezés alapjait, kiegészítve a gyerekek életkori és (hit)fejlődésbeli sajátosságainak ismereteivel. Sok gyakorlati ötletet kapnak tevékenységek, játékok, programszervezés terén, valamint fejleszthetik a bábozás, mesélés, drámajáték és dicsőítés-énektanítás terén meglévő készségeiket.

Tapasztalatok alapján a résztvevők saját lelki élete is megújul a képzésen való részvétel és a testvéri közösség hatására; sokan számolnak be arról, hogy Isten személyesen szólt hozzájuk, megerősítette elhívásukat és keresztény identitásukat.

Mennyibe kerül?

A 16 (jelenléti+online) alkalmas tanfolyam díja 142 000 Ft / fő. A tanfolyam kapcsán meghirdeett early bird (korai) jelentkezők és a ReMa Partneri Programban részt vevő gyülekezetek tagjai számára, valamint ha egy gyülekezetből legalább 5 fő vesz részt, akkor a tandíjból 20% kedvezményt biztosítunk.

Mikor indul, hogy lehet jelentkezni?

Budapesten, általában ősszel  indítunk Gyülekezeti tanítói tanfolyamot (legalább 10 fő jelentkezése esetén).
A képzésre jelentkezni online lehet, az aktuálisan meghirdetett képzés online jelentkezési lapján.

A képzésekről a ReMa hírlevéle feliratkozó érdeklődőknek értesítést küldünk.

Képzésvezetők Agi Baker és Kerekes Szabolcs
Csapatunk: https://remaalapitvany.hu/csapatunk/

tapasztalati tanításjelenléti+online alkalmakszemléletváltozáselmélet és gyakorlatinteraktív és kreatívkapcsolatokon alapulóazonnal alkalmazható tudásúj inspirációelhívás megerősödése sajátélményű tanuláslelki megújulás

A REMA tanítási modell

ELŐZETES JELENTKEZÉS
Early bird kedvezményhez juthasz! Küldd el érdeklődésed, és mi tájékoztatunk a tanfolyam időpontjáról, részéleteiről

GYERMEKTANÍTÓI TEMATIKA 1. rész

1. A gyermekszolgálat alapteológiája
Subtitle
Bibliai és az életből vett példákkal támasztjuk alá, hogy miért elodázhatatlanul fontos a gyermekek elérése az evangéliummal: hogyan tekint Isten a gyermekekre, fiatalokra;
milyen állapotban vannak ők;
mik lehetnek az életre szóló gyümölcsei annak, ha fiatalon elkezdik követni Jézust.
2. A megtapasztaláson alapuló tanítás – az ismerettől az átformált életig
Subtitle
Fedezzük fel saját szerepünket és küldetésünket a gyermekek krisztusi személyiségfejlődésében! Hogyan lehetünk a valódi életváltozás megtörténésének eszközei?
3. Érzelmi intelligencia – A teljes személyiség nevelése
Subtitle
Ismerjük fel és tapasztaljuk meg, hogy a teljes személyiségünknek fontos szerepe van: az értelmünkkel karöltve az érzelmeink, kötődéseink, döntéseink és cselekedeteink együtt vezetnek lelki formálódáshoz. A gyermekek tanítása-nevelése során mindezen területek együttes megszólítására van szükség.
4. Óratervezés – Kapcsolatépítés, Tapasztalati tevékenység (Horog), Bibliai tanítás(Sorok), Beszélgetés, feldolgozás (Nézek), Válaszlépés (Lépek)
Subtitle
A tanítás teljes folyamata során a bibliai rész központi üzenete az iránytűnk. Isten személyes üzenetét kívánjuk közvetíteni kreatívan, a gyerekek bevonásával, számukra releváns módon. Célunk, hogy a gyerekek elkezdjék megtenni, amit megértettek, és ezáltal formálódjon a személyiségük.
5. Bemutató tanítás
Subtitle
A hallgatók saját élményt szerezhetnek egy ReMás szemléletű gyermektanításról, majd reflektálhatnak a történtekre.
6. A játék szerepe a nevelésben
Subtitle
A játék pótolhatatlan személyiségformáló eszköz, a játékkedv pedig fejleszthető, fejlesztendő. Hogyan és mit játsszunk a gyerekekkel?
7. Aranymondás-tanítás
Subtitle
A Szentlélek a gyermek szívébe rejtett Igén keresztül meggyőz, megtisztít, tanít, vezet és győzelmet ad. A memorizálás nem cél, hanem egy eszköz, hogy a gyermekek szívében gyökeret verjenek az igék. Mi módon segíthetjük ezt elő?
8. Felkészülés a tanításra saját bibliatanulmányozáson keresztül
Subtitle
A szövegből kiinduló bibliatanulmányozás lépései: imádkozás, tanulmányozás (megértés, értelmezés, alkalmazás, válaszlépés), majd továbbadás: mi lehet Isten üzenete az adott igerész alapján a gyerekek/tinik felé?
9. A mese szerepe a nevelésben
Subtitle
A művészeti ágak, s ezen belül a mese indirekt formáló-nevelő erejének megismerése. Hogyan éljünk vele?
10. A mesélés művészete
Subtitle
A történetmesélés nem hat automatikusan. Számos megtanulható fortélya van, amelyet minden tanító elsajátíthat úgy, hogy a gyakorlat során a saját egyéni stílusát alakítja ki.
10. Kapcsolattartás a szülőkkel
Subtitle
Mi vagyunk a szülők segítői a gyerekek nevelésében. Hogyan tudunk együttműködni a szülőkkel?
11. A bibliai tanítás eszközei
Subtitle
A gyerekek az öt érzékszerv használatával tanulnak. Magukba szívják, amit látnak, hallanak, érintenek, megszagolnak vagy megkóstolnak. Minél több érzékszervet vonjunk be a tanításba!
12. A gyermekek korosztályi jellemzői
Subtitle
Ismerjük fel, hogy a gyermekek lelki-szellemi fejlődése nem véletlenszerű, hanem megismerhető törvényszerűségekre épül. Ezeket a folyamatokat támogathatjuk, vagy tudatlanságból akadályozhatjuk.

GYERMEKTANÍTÓI TEMATIKA 2. rész

1. Kreativitás
Subtitle
Hogyan függ össze Isten kreativitása, alkotókészsége a mi alkotókészségünkkel?
Miben áll és hogyan fejleszthető a kreativitásunk?
2. Kreatív imára tanítás
Subtitle
Az imádság elsőrendű fontosságú keresztény életünkben. Hogyan vezessük be a gyerekeket az imádkozás gyakorlatába és annak szépségeibe?
3. Imaötletek
Subtitle
Gyerekekkel megvalósítható, játékos tevékenységekbe ágyazott imaformákat ismertetünk meg a hallgatókkal.
4. Gyerekprogram-szervezés
Subtitle
Bibliai tanításokat tartalmazó családi napok, gyereknapok, táborok szervezésének alapelvei, lebonyolításuk lépései, szükséges erőforrások.
5. Nehezen kezelhető gyermekek tanítása
Subtitle
Fejlesztőpedagógus segítségével szeretnénk mélyebb megértést nyújtani a nehezebben kezelhető-tanítható gyermekek fejlődése, lelkivilága terén.
6. Drámapedagógiai gyakorlatok
Subtitle
A beleélést, azonosulást, nézőpontváltást szolgáló tevékenység, amely a drámajáték eszközeivel segíti a tanulási, megértési folyamatot, előmozdítja a belső változást. Elméleti és gyakorlati alapok.
7. Hitfejlődés
Subtitle
A hitünk formája korosztályonként változik, fejlődik. Fowler hitfejlődés-elméletének gyakorlatias ismertetése.
8. Társas fejlődés
Subtitle
Személyiségfejlődésünknek lényeges eleme a társas fejlődésünk. Erik Erikson elmélete alapján ismertetjük gyakorlatias módon a társas fejlődés nyolc szakaszát.
9. Lelki növekedés
Subtitle
A gyerekek szellemi-lelki növekedésének kulcskérdése, hogy mi mindenre van szükségük ahhoz, hogy erősödjön a kapcsolatuk Istennel. Kilenc lelki „gyakorlat” megismertetése.
10. Elhívás
Subtitle
A tanfolyam végén bátorítást kívánunk nyújtani: fontos, hogy a hallgatók mint leendő tanárok tudatosan keressék, hogy mi számukra Isten szándéka. Legyenek mindenkor nyitottak Isten hívó szavára.
10. Írásbeli vizsga (utolsó tanfolyami alkalom)
Subtitle
A tanfolyam végén a hallgatók vizsga keretében merhetik fel megszerzett tudásukat.
11. Gyakorlótanítás (utolsó tanfolyami alkalom)
Válaszható gyermek-vagy tini korosztály
A gyakorlótanításban a tanfolyam résztvevői 4 fős csoportokban felkészülnek egy ifiórára. Az órát közösen kielemezzük, és ezen keresztül sok gyakorlati ismeretet tudunk még átadni.

TINÉDZSERTANÍTÓI TEMATIKA

1. Tinédzserek világa
Subtitle
Általános összefoglalás a 11-14, 15-18 és 18-30 éves fiatalok jellegzetességeiről
2. Tini - keresztény másság
Subtitle
Egy kamasz alapvetően másnak érzi magát. Ha ő keresztény, akkor a hit is egyfajta másság ebben a világban. Hogyan segíthetünk egy keresztény kamaszt ebben a belső küzdelemben?
3. Passzív-agresszív magatartás
Subtitle
Általánosan beszélünk a kamaszkorban megjelenő harag és indulatok kezeléséről. Ha egy kamasz nem tudja kezelni ezeket az indulatait, de félelemtől vagy elfogadási vágytól indíttatva magába zárja őket, akkor kialakulhat a passzív-agresszív magatartás, ami az indulatok kezelésének legbetegebb formája. Milyen lépéseken keresztül halad egy kamasz az indulatok megértésében és kifejezésében? Hogyan segíthetjük?
4. Posztmodern korszellem
Subtitle
A posztmodern gondolkozás a kamaszok világát változtatta meg a legmélyebben. Mi ennek a lényege? Hogyan jelenik meg az igazságkeresés, és hogyan segíthetjük ebben a mai kamaszokat?
5. Érzelmi intelligencia
Subtitle
Mindenfajta mély szeretet mögött érzelmi intelligencia áll. Hogyan fejleszthetjük a fiatalokban ezt a szeretet-bölcsességet?
6. Az érzelmi átélésen alapuló biblikus oktatás, a ReMa módszertana alapján
Subtitle
Horog (Tapasztalati tanítás) - Sorok (Kreatív bibliai tanítás) - Nézek (Kiscsoportos beszélgetés) - Lépek (Alkalmazás)
7. Tinédzserek Istenhez vezetése/megtérése
Subtitle
A keresztény környezetben a kamaszkori döntésre jutás egy folyamat. Hogyan segíthetjük a csoportunkat ezen az úton?
8. A szexualitás témái
Subtitle
A kamaszkor legfontosabb kérdése a felnőtté válás, a szexuális identitás kialakulása, a környezet sodrása a szexualitás irányába, a társkeresés, felkészülés a társkapcsolatra, társtalálásra.
9. Táborok
Subtitle
A fiatalok életében kiemelkedő lelki élményt nyújtanak a táborok. Hogyan készíthetünk elő tartalmas és izgalmas ifjúsági táborokat?
9. Kamaszok imaéletbe vezetése
Subtitle
A kamaszok sokkal mélyebb imaéletre képesek, mint azt a viselkedésükből feltételezzük. Hogyan tudjuk őket motiválni és tanítani az imára?
10. Kapcsolattartás a szülőkkel
Subtitle
Mi vagyunk a szülők segítői a gyerekek nevelésében. Hogyan tudunk együttműködni a szülőkkel?
11. Gyakorlótanítás (utolsó tanfolyami alkalom)
Subtitle
A gyakorlótanításban a tanfolyam résztvevői 4 fős csoportokban felkészülnek egy ifiórára. Az órát közösen kielemezzük, és ezen keresztül sok gyakorlati ismeretet tudunk még átadni.

Kattints és tekintsd át a teljes képzéskínálatot!

Válaszd a számodra és a közösséged számára leghasznosabb képzéseket!

Jelentkezz vagy kérd ajánlatunkat!

ELŐZETES JELENTKEZÉS
Early bird kedvezményhez juthasz! Küldd el érdeklődésed, és mi tájékoztatunk a tanfolyam időpontjáról, részéleteiről