Szemléletmód és módszertan

A ReMa Alapítvány alapgondolata, hogy a hitoktatásnak nem csak tudást kell közvetítenie, mivel a hitet magát nem lehet oktatni. Ezért a gyermekek értelme mellett az érzelmeiket és az akaratukat, vagyis a teljes személyiségüket kell tudnunk megszólítani, megérinteni. A gyermekeknek nem csak megismerniük, hanem át is kell élniük a hitigazságokat ahhoz, hogy a hit bennük is kisarjadjon, és növekedni tudjon, hogy életformáló erővé váljon. Ezt jelenti a megtapasztaláson alapuló hitoktatás, melyet Magyarországon a gyermektanítók felé végzett szolgálatban egyedüliként a mi missziónk képvisel.

 

Tanítási módszertanunk kapcsolatokon és tapasztalatokon alapul, kreatív és interaktív.
 
Célunk az, hogy e szemléletmód és módszertan alapján tanító hitoktatókat képezzünk, s ezáltal a gyerekek és fiatalok élete a keresztény értékrend szerinti pozitív irányban formálódjon, változzon.
 
a) Kapcsolatokon alapuló: A gyereknek és fiataloknak olyan felnőttekre van szükségük, akik szeretettel foglalkoznak velük, követhető mintát nyújtanak, hiteles, kipróbált értékrendet közvetítenek feléjük. Élő, közeli, személyes, folyamatos kapcsolatra van szükségük. E nélkül nem jön létre nevelés. Fontosnak tartjuk a közösségépítést is, hogy ne csak a tanáruk, hanem egymás részéről is elfogadást és tiszteletet tapasztaljanak.
Nevelés csak a hiteles személyiség erejével és megfelelő módszerek alkalmazásával, a tinédzser korosztályban pedig szinte kizárólag kapcsolat alapú megközelítéssel lehetséges.
 
b) Tapasztalatokon alapuló: Meggyőződésünk, hogy a tanulás, különösen az érzelmi intelligencia területeit is magába foglaló tanulás csak belátásos, kognitív úton nem eredményes. A tanultak, így a bibliai igazságok is sokkal mélyebben rögzülnek, ha élmények, minták, tapasztalatok alapozzák meg az elméleti tartalmakat.
A keresztény erkölcsiségen alapuló értékrendhez és életvitelhez szükséges készségek, mint például a kapcsolatteremtés és -építés, a stressz- és konfliktuskezelés, az érzelmek azonosítása és kifejezése, az indulatkezelés, az empátia, a konstruktív véleménykifejtés és a döntéskészség mind-mind olyan területek, melyek elsősorban érzelmi, tapasztalati úton fejleszthetők.
 
c) Kreatív: A kreatív ötletek és módszerek nagyban elősegítik, hogy életszerűen, izgalmasan, érdekesen, változatosan, s így a gyerekek, fiatalok számára befogadhatóbban közvetítsük a kívánt bibliai tartalmakat. Ilyenek például:
· érzelmi bevonódást elősegítő játékok, 
· társas kapcsolatokat erősítő játékok,
· drámapedagógiai gyakorlatok,
· bábozás,
· a kreatív történetmesélés különböző technikái,
· szemléltetés, tárgyak használata,
· a témákhoz kapcsolódó kézműves tevékenységek.
 
d) Interaktív: A személyes kapcsolatok előtérbe helyezéséből következik az interaktivitás. Bátorítjuk a részvételt, a kérdésfeltevést, véleménykifejtést és az egymás véleményére való reagálást. Gyakran adunk olyan feladatokat, melyeket a gyerekeknek 4-5 fős kiscsoportokban kell feldolgozniuk, használva a klasszikus csoportmunka-technikák mellett a kooperatív tanulás eszköztárát is.
 
Fontosnak tartjuk a kreatív, helyzetfelismerő és problémamegoldó gondolkodás fejlesztését. Ennek érdekében jól megfogalmazott, ösztönző, nyitott kérdéseken keresztül inspirálunk a valódi gondolkodásra.
 
Ezek a pedagógiai módszerek a Bibliában is megtalálhatók a zsidó nép és az egyes személyek Isten által történt tanításában, formálásában jelentős szerepet kaptak a konkrét élmények, megtapasztalások, ill. a történeteken, példázatokon, képes elbeszéléseken, elgondolkodtató kérdéseken keresztül történő tanítás. A kognitív üzenet általában ezekre épült rá, ezeket erősítette meg.

 

 

A tanító és a tanítás modellje

  

Kapcsolat – Közösség

A tanító olyan meleg légkört teremt, amelyben a gyerekek szeretetet, elfogadást és barátságot tapasztalnak a tanáruktól és egymástól. A tanító Közösséget épít. Ő maga megközelíthető és a tanítási alkalmakon kívül is keresi a kapcsolatot tanítványaival.
 

Tapasztalat – Horog

A tanító olyan feladatokat ad, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyerekek a bibliai üzenethez társítható érzéseket éljenek át.
 

Igazság – Sorok

a tanító első sorban a Bibliát használja a tanításhoz. Úgy tanítja az egyes részeket, hogy azok személyes üzenetet is közvetítsenek a gyermekek felé. Így a tanítás az értelmüket, szívüket és az akaratukat egyaránt érinti.
 

Beszélgetés – Nézek

A tanító segít a gyermekeknek, hogy a beszélgetés során meglássák az összefüggést a Biblia tanítása és saját élethelyzeteik között.
 

Válasz – Lépek

A tanító olyan tevékenységeket tervez, amelyek segítenek a gyermekeknek a gyakorlatban alkalmazni a Bibliából tanultakat. Bátorítja a gyermekeket, hogy válaszoljanak Istennek az életükben.