Értékeink

 

A ReMa értékei

Szolgálatunk értékei az evangéliumi keresztyénségben gyökereznek. A ReMa nagy becsben tartja a Szentírást, melyben Isten kinyilatkoztatta magát az emberek felé, valamint Jézus Krisztus evangéliumának igazságát és hatalmát, mely változást hoz az emberi életbe. A ReMa szolgálatát hat főbb bibliai érték hatja át, mely befolyásolja a szolgálat minden aspektusát. Missziónk különlegesen fontosnak tartja a gyermekeket, a gyülekezetet, a kapcsolatokon alapuló szolgálatot, az igazság tanítását, a szellemi vezetést és a minőséget.

 

A gyerekek

Ha tanulmányozzuk az Újszövetséget és kulturális hátterét, akkor láthatjuk, hogy Jézus szolgálatának egyik legfőbb jellemzője az volt, hogy fontosnak tartotta a gyermekeket. Az Újszövetségben több rész is betekintést enged abba, hogy Jézus számára milyen döntő volt a feléjük való szolgálat.

Lukács 18,15-17 - Jézus megfeddi a tanítványokat, mert megakadályozták a gyermekeket, hogy Hozzá jöjjenek.

Máté 18,1-9 - Jézus azonosul a gyermekekkel a következő erőteljes metafora használatakor: „aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be." Arra is figyelmeztet, hogy ne vezessük félre a őket.

Máté 21,15-től - Jézus elfogadja a gyermekek dicséretét, és idézi a Zsoltárok 8,3-at: „Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet."

Habár a fenti lista nem teljes, mégis rávilágít arra, hogy az Úr szolgálatában fontos helyet kaptak a gyermekek. Urunkhoz hasonlóan mi is szeretjük a gyermekeket, ezért szolgálatunkban központi helyet szánunk nekik.

 

A gyülekezet

A Máté 28,18-20 központi fontosságú annak megértésében, mi a szerepünk az evangélium hirdetésében. Ebben a vízválasztó igerészben Krisztus parancsot ad a „hitközösségnek", hogy menjenek és tegyék tanítványaivá az embereket, kereszteljék meg őket, és tanítsák meg nekik, hogy tartsák meg Krisztus minden parancsát. Hisszük, hogy a keresztségre tett konkrét utalás a 19. versben, valamint Pál tanítása a keresztségről és az Újszövetségben található egyéb tanítások az Egyházról mind-mind arra utalnak, hogy a Misszióparancs elsősorban a helyi gyülekezetnek szóló megbízás.

Máté 28,19.20 - Jézus megbízza a tanítványokat, hogy vigyék el az evangéliumot a népeknek, tegyék őket a tanítványaivá, kereszteljék meg őket, és tanítsák meg nekik mindazt, amit Ő parancsolt.

Efezus 3,8-10 - Pál azt írja, hogy az Egyházon keresztül Isten bölcsessége lesz láthatóvá.

2Korinthus 6,:16 - Pál ószövetségi képekkel mondja el azt, hogy Isten jelen van az Egyházban, és munkálkodik rajta keresztül.

 

Kapcsolatokon keresztüli szolgálat

Hisszük, hogy a keresztyénség természetéből fakadóan a kapcsolatokra épül. A kapcsolatok alkotják azt a szőttest, melybe a szolgálatunkat szőjük. Saját keresztyén hitünk is az Úr Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunkon alapszik. Krisztusnak és első követőinek szolgálatában is egyértelműen megnyilvánul az, hogy nagy hangsúlyt fektettek a kapcsolat jellegű szolgálatra. Jézus a testté lett Isten (Kolossé 1,15), aki valósággá teszi számunkra Istent. Az evangéliumokban megnyilvánult szolgálata kézzelfogható volt mindenki számára, mert úgy döntött, hogy megismerteti Önmagát az emberiséggel. Ugyanígy, a „Testet" is a kapcsolatokkal jellemezhetjük. Krisztus Testében vannak kapcsolatban egymással azok, akik Krisztuséi (1Kor 12,12-től). A korai egyház szolgálatában is fontosak voltak a kapcsolatok.

A kapcsolat jellegű szolgálat jellemzői:
 • csoportos szolgálat (János 13,34,35)
 • példaadás (Filippi 3,17)
 • gondoskodás (János 17,6-19)
 • gyermekekkel való azonosulás (Máté 18,1-5)
 • feltétel nélküli szeretet (János 4,9.27)
 • gyermekekkel való időtöltés (5Mózes 6)

 

Az igazság tanítása

Mai világunkat rengeteg különböző tanítás és filozófia hatja át, melyek mind maguknak szeretnék megnyerni a fiatalok szívét és elméjét. A valódi és teljes igazság egyedül Jézus Krisztuson keresztül ismerhető meg. Nagy a különbség a hamis, elvárásokat támasztó tanítások és a Jézus Krisztuson keresztül megtalálható személyes kapcsolat között. A mai gyermekek rengeteg választás elé kényszerülnek, a rájuk befolyással lévő felnőttek pedig azt keresik, hogyan terelhetnék őket a helyes irányba. Hisszük, hogy a helyes iránymutatás egyedül Krisztusban található meg. Ezért szeretnénk teljes mértékben Isten segítségére hagyatkozni, melyet a gyermekeknek és a feléjük szolgálóknak nyújt. Szeretnénk látni, hogy a gyermekek és családjaik nagy becsben tartják Isten Igéjét. Hitünk szerint a gyermekeknek szükséges megérteniük, hogy a Bibliában megtalálhatjuk a következőket:

 • az igazságot Istenről
 • az igazságot magunkról
 • az élethez szükséges igaz bölcsességet.

Az igazság tanítása közben szeretnénk azt megértetni a fiatalokkal, hogy a Biblia az élet kézikönyve, mely kihatással van mindennapi életünkre. A Biblia nem csak egyszerűen történetek gyűjteménye, hanem maga az örökkévaló igazság, mely átformálja gondolatainkat, cselekedeteinket, valamint segít élni és értelmezni életünket.

 

Szellemi vezetés

Hisszük, hogy minden gyülekezet legfontosabb forrását a gyülekezet tagjai alkotják. Ezen túl hisszük, hogy forrásainkat olyan vezetők képzésére kell fordítanunk, akik a gyerekeket és családtagjaikat szolgálják. Minden vezetőképző szolgálat arra a vágyra alapul, hogy a vezetők szellemi életében fejlődést tapasztalhassunk. A szellemi vezető olyan személy, aki Istentől azt a feladatot kapta, hogy Isten népének egy bizonyos csoportját a felé a cél felé vezesse, melyet Isten tűzött ki a számukra. A szellemi vezetésnek sok-sok jellemzője van, a legnyilvánvalóbb mégis az, hogy a szellemi vezetés istenfélő jellemből fakad (1Tim 4, Tit 1:1-9, Zsid 13:7). Ezért fontosnak tartjuk a szolgálat során tanúsított szellemi fegyelmezettséget, és istenfélő magatartásra bátorítjuk egymást és mindazokat, akiket szolgálunk. Szolgálatunkban elkötelezzük magunkat a következő vezetői értékek felé.

Az eredményes vezetők:
 • az istenfélő életet tartják az eredményes szolgálat alapjának
 • megértik, hogy a szolgálatra való elhívás egyben imádságra való elhívás is
 • fontos erőforrásuknak tekintik mások szellemi vezetését
 • örök tanulóknak tartják magukat
 • következetesen engedelmeskednek az Igének
 • dinamikus szolgálati filozófiájuk a Biblián, az egyén ajándékain és a szolgálati környezeten alapul
 • keresik a fiatal, új vezetőket és felkészítik őket
 • annak egyre erősödő tudatában élnek, hogy Isten elhívása van az életükön
 • életüket a látásuk határozza meg. 

 

Kiválóság a sáfárságban

Hisszük, hogy missziónk feladata, hogy kiválóságot mutasson az Isten által rábízott javakkal való sáfárság terén. Minden tettünkben elkötelezzük magunkat a kiválóság mellett, hogy visszatükrözzük Jézus Krisztust szolgálatunkban.

A kiválóság felé való elkötelezettség hatással van szolgálatunk minden területére. Ezek az értékek különösen fontosak számunkra a következő területeken:

 • programjainkban
 • kiadványainkban
 • a misszió pénzbeli és más fajta javainak kezelésében
 • a ReMa szolgálói között lévő kapcsolatban,
 • támogatóinkkal való kapcsolatunk terén.

Összefoglalásul tehát, ez a hat érték - gyermekek, gyülekezet, kapcsolat jellegű szolgálat, az igazság tanítása, szellemi vezetés és kiváló sáfárság -, irányítja a Reménység Magjai Gyermekszolgálatot. Ezek az értékek biztosítják azt a hátteret és figyelmet, mely szükséges ahhoz, hogy az Úr nevében be tudjuk tölteni elhívásunkat. Őszinte vágyunk, hogy mindaz, amit szolgálatunkban teszünk, megegyezzen ezekkel az értékekkel, és hogy így dicsőséget szerezzünk Istennek, aki arra hívott el, hogy Őt kövessük.